Regulamin strony i polityka prywatności

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ
www.styx-naturcosmetic.pl

Użytkownicy korzystający ze strony internetowej pod adresem www.styx-naturcosmetic.pl zobowiązani są do postępowania zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu i przestrzegania określonych w nim zasad. Strona internetowa stanowi własność i jest administrowana przez QMS KRAKÓW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Prochowa 13A, 31-532 Kraków; KRS: 0001048088, NIP: 6751787334, REGON : 526264793 (zwanego dalej „QMS”), z którym użytkownicy mogą kontaktować się pod następującym adresem mailowym: biuro@qms.com.pl lub numerem telefonu: 12 357 65 03, 510 252 007.

I. DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE

 1. Strona internetowa – strona internetowa działająca pod nazwą www.styx-naturcosmetic.pl, której właścicielem jest QMS KRAKÓW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Prochowa 13A, 31-532 Kraków; KRS: 0001048088, NIP: 6751787334, REGON : 526264793.
 2. QMS / Usługodawca – Mariusz Smoter, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mariusz Smoter Quick Medical Service; adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej przy ul. Twardowskiego 91 C, 30 – 346 Kraków, NIP: 676-145-91-52, REGON: 351404694.
 3. Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta ze strony internetowej.
 4. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników dostępne na stronie internetowej, umożliwiające w szczególności:
  a. zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez QMS oraz partnerów QMS,
  b. korzystanie z funkcjonujących w ramach strony internetowej mechanizmów informatycznych,
 5. Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, materiały video, materiały multimedialne itp., stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

II. ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

 1. Wejście na tę stronę internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego charakteru niniejszego Regulaminu. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu jest proszony o niekorzystanie z niniejszej strony internetowej. Inne strony internetowe prowadzone przez QMS mogą podlegać odmiennym warunkom korzystania z nich, z którymi należy zapoznać się odrębnie.
 2. Niniejsza strona internetowa oraz zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter ogólnej informacji o QMS i produktach i, o ile nic innego nie wynika z zapisów podanych na stronie, nie zmierzają do zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek stosunków prawnych. Treści zawarte na niniejszej stronie zgromadziliśmy z najwyższą możliwą starannością. Ze względu na informacyjny charakter strony, osoby pragnące korzystać ze strony w innych celach niż dla celów uzyskania ogólnych informacji o QMS i oferowanych produktach, proszone są o bezpośredni kontakt z QMS.
 3. Problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne sprzętu komputerowego, z którego korzysta Użytkownik (firewalle – blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub umożliwić Użytkownikowi dostęp do strony internetowej bądź wpływać na jej jakość.

III. PRAWA AUTORSKIE, WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Strona internetowa oraz Materiały w niej zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie na stronie internetowej, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 2. Prawa do Materiałów oraz znaków towarowych udostępnionych na stronie internetowej przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje na stronie internetowej Materiały oraz znaki towarowe na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 3. Poprzez korzystanie z Materiałów udostępnionych na stronie internetowej Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.
 4. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać ze strony internetowej oraz Materiałów na niej zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności niedopuszczalne jest:
  a. zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Materiałów i znaków towarowych zamieszczonych na stronie internetowej, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa;
  b. pobieranie Materiałów i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w części.
 5. Zawartość strony, w tym jej treść, kształt i konstrukcja chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim.
 6. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz przepisach kodeku cywilnego.

IV. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania w przyszłości zmian i modyfikacji w niniejszym Regulaminie. O zamiarze wprowadzenia zmian Usługodawca poinformuje na stronie internetowej z 7-dniowym wyprzedzeniem.
 2. Niniejszy Regulamin oraz korzystanie z niniejszej strony internetowej przez Użytkowników podlega przepisom prawa polskiego.